Share the Word, Lusoga- Year Two, Digital

$0.00

Share the Word: Year Two- Knowledge, Character, Spiritual Life

Digital Copy

Description

Share the Word- Lusoga, Year Two, Terms 4-6

ENTEKATEKA Y’OMWAKA OGUSOOKA 
Okuvumbula kw’endagaano enkairen n’empyaka

EKIKETEZO 4: AMAGEZI

 1. Katonda Baaba Waife, Zubuli 103, Description of God
 2. Katonda Omwana, Matayo 17:1-13, The Transfiguration
 3. Katonda Omwoyo Omutukuvu, Ebikolwa 2:1-8, 11-21, Pentecost
 4. Obutonde bw’omuntu, Olubereberye 19:1-26, Sodom and Gomorrah
 5. Amaani g’ekigambo, Ebikolwa 8:26-40, Philip and the Ethiopian Eunuch
 6. Ekigambo nga Amateeka, Lukka 18:18-27, 1 Bakolinso 11:20-30, The Rich Ruler , The Ten Commandments
 7. Ekigambo nga Enjiri, Yokaana 3:1-21, Jesus and Nicodemus
 8. Obulokozi, Ebikolwa 16:16-34, The Philippian Jailer
 9. Okubatizibwa, Ebikolwa 2:22-41, Peter’s Sermon
 10. Ekyeigulo kya Mukama, 1 Bakolinso 11:20-30, Orderly Worship
 11. Okwambuka n okuida okw okubir, Ebikolwa 1:3-12, Matayo 24:27-44, Jesus’ Ascension, The Last Days
 12. Omusango, Lukka 16:19-31, The Rich Man and Lazarus
 13. BaMalayika ni Badayimoni, Ebikolwa 12:1-19, Peter’s Release from Prison
 14. Setani, Yobu 1:1-22, God and Satan​

EKIKETEZO 5: ENONO

 1. Obutaba Omuntu Alulunkanira Sente, 2 Bakyabazinga 5:1-27, Naaman’s Leprosy
 2. Munwerere Ku Mazima, Ebikolwa 4:32-5:10, Ananias and Sapphira
 3. Obutayanguwa Kusunguwala, 1 Samwiri 25:2-39, Nabal and Abigail
 4. Okufuga Amaka Go, Lukka 2:39-52, 1 Samwiri 2:12-17, 22-25, Mary, Joseph and Jesus, Eli and His Sons
 5. Obutaba Muntu Ayombayomba, 1 Bakyabazinga 12:1-16, Rehoboam
 6. Obwesigwa Mu Bufumbo, 2 Samwiri 11:1-12:14, David and Bathsheba
 7. Okuba Omuweereza, Yokaana 13:1-17, Jesus Washes the Disciples Feet
 8. Obutaba na Ndowooza ya Mirundi Ebiri, 2 Bakyabazinga 1:1-17, King Ahaziah
 9. Okufuna Okw’amazima, Ebikolwa 8:9-25, Simon the Sorcerer
 10. Okuba Omuntu Omugabi, Ebikolwa 3:1-19, Peter, John and the Crippled Man
 11. Okwefuga, Olubereberye 39:1-23, Joseph and Potiphar’s Wife
 12. Obwewombeefu, Okubala 12:1-16, Miriam, Aaron and Moses
 13. Okunhinkiira, Ebikolwa 14:8-22, Paul’s Stoning
 14. Okwikiriza, 1 Samwiri 17:4-9, 32-5, David and Goliath

EKIKETEZO 6: OBUWEREZA

Obulamu obw’omwoyo

 • 1. Okusinza, Yokaana 4:4-26, Samaritan Woman
 • 2. Omusomo Gwabaibuli, Ebikolwa 11:19-26, Lukka 24:13-32 , The Church in Antioch, The Road to Emmaus
 • 3. Okusaba, Matayo 6:5-15, Zabuli 54, The Lord’s Prayer, David’s Prayer
 • 4. Danyeri Mu Babulooni, Danyeri 1:1-20, Daniel’s Convictions

Obulamu obwabantu abakungaine

 • 5. Okugonza Abomumakago, John 19:25-27, Luke 15:11-32, Jesus on the Cross to Mary and John, The Prodigal Son
 • 6. Okugonza Baliranwabo, Luke 10:25-37, The Good Samaritan
 • 7. Okugonza Ekanisa, Acts 2:42-47; 18:1-11, The Early Church
 • 8. Kanisa Okwegaita, Acts 15:1-12; 1 Corinthians 3:1-17, Divisions in the Church
 • 9. Okusabira Okuwonezebwa, Luke 7:1-22, Jesus Heals Many

Obubulizi / Obutume 

 • 10. Okweboneraku, Yokaana 19:25-27, Peter and John before the Sanhedrin
 • 11. Okubulira, Lukka 15:11-32, Paul before King Agripa
 • 12. Okwetebwa Katonda, Lukka 10:25-37, Ebikolwa 2:42-47; 18:1-11, Jeremiah’s Call from God, Jonah going to the Ninevites
 • 13. Okubonabona Olw’enjiri, 1 Abakolinso 3:1-17, Paul’s Shipwreck
 • 14. Koleneeriyo Aikiriza, Ebikolwa 15:1-12, Lukka 7:1-22, Cornelius