Digital Curriculum:

Share the Word, Lusoga

Printed Books Available for Purchase

Share the Message with Bulletin Inserts

Archive

Share the Word, English- Year Four, Digital

$0.00

Share the Word: Free and Living Congregations

Year Four

Digital Copy

Description

Share the Word- English, Year Four

“Free and Living Congregations”

TABLE OF CONTENTS

BELIEVER

 1. Power of the Word………………………………………………………………………. 9
 2. Study of the Word…………………………………………………………………….. 14
 3. Word as Law…………………………………………………………………………….. 20
 4. Word as Gospel…………………………………………………………………………. 27
 5. God the Father…………………………………………………………………………… 32
 6. Jesus the Son…………………………………………………………………………….. 38
 7. Holy Spirit………………………………………………………………………………… 44
 8. Worship…………………………………………………………………………………….. 50
 9. Prayer………………………………………………………………………………………… 56
 10. Salvation…………………………………………………………………………………. 62
 11. Baptism…………………………………………………………………………………… 67
 12. Lord’s Supper…………………………………………………………………………. 74

CHURCH

 1. Church Foundation………………………………………………………………….. 81
 2. Church Invisible……………………………………………………………………… 87
 3. Church Gathering……………………………………………………………………. 92
 4. Church Orderliness…………………………………………………………………. 98
 5. Church Revealed…………………………………………………………………… 102
 6. Church Gifting………………………………………………………………………. 107
 7. Church Unity………………………………………………………………………… 117
 8. Church Cooperation……………………………………………………………… 123
 9. Church Discipleship……………………………………………………………… 129
 10. Church Discipline…………………………………………………………………. 134
 11. Church Finances……………………………………………………………………. 140
 12. Churches Mission…………………………………………………………………. 144

LEADERS

 1. The Character……………………………………………………………………….. 149
 2. The Selection………………………………………………………………………… 154
 3. The Call………………………………………………………………………………… 158
 4. The Shepard………………………………………………………………………….. 166
 5. The Servant…………………………………………………………………………… 171
 6. The Sword…………………………………………………………………………….. 176
 7. The Family……………………………………………………………………………. 181
 8. The Neighbors………………………………………………………………………. 187

 

Share the Word, Lusoga- Year Two, Digital

$0.00

Share the Word: Year Two- Knowledge, Character, Spiritual Life

Digital Copy

Description

Share the Word- Lusoga, Year Two, Terms 4-6

ENTEKATEKA Y’OMWAKA OGUSOOKA 
Okuvumbula kw’endagaano enkairen n’empyaka

EKIKETEZO 4: AMAGEZI

 1. Katonda Baaba Waife, Zubuli 103, Description of God
 2. Katonda Omwana, Matayo 17:1-13, The Transfiguration
 3. Katonda Omwoyo Omutukuvu, Ebikolwa 2:1-8, 11-21, Pentecost
 4. Obutonde bw’omuntu, Olubereberye 19:1-26, Sodom and Gomorrah
 5. Amaani g’ekigambo, Ebikolwa 8:26-40, Philip and the Ethiopian Eunuch
 6. Ekigambo nga Amateeka, Lukka 18:18-27, 1 Bakolinso 11:20-30, The Rich Ruler , The Ten Commandments
 7. Ekigambo nga Enjiri, Yokaana 3:1-21, Jesus and Nicodemus
 8. Obulokozi, Ebikolwa 16:16-34, The Philippian Jailer
 9. Okubatizibwa, Ebikolwa 2:22-41, Peter’s Sermon
 10. Ekyeigulo kya Mukama, 1 Bakolinso 11:20-30, Orderly Worship
 11. Okwambuka n okuida okw okubir, Ebikolwa 1:3-12, Matayo 24:27-44, Jesus’ Ascension, The Last Days
 12. Omusango, Lukka 16:19-31, The Rich Man and Lazarus
 13. BaMalayika ni Badayimoni, Ebikolwa 12:1-19, Peter’s Release from Prison
 14. Setani, Yobu 1:1-22, God and Satan​

EKIKETEZO 5: ENONO

 1. Obutaba Omuntu Alulunkanira Sente, 2 Bakyabazinga 5:1-27, Naaman’s Leprosy
 2. Munwerere Ku Mazima, Ebikolwa 4:32-5:10, Ananias and Sapphira
 3. Obutayanguwa Kusunguwala, 1 Samwiri 25:2-39, Nabal and Abigail
 4. Okufuga Amaka Go, Lukka 2:39-52, 1 Samwiri 2:12-17, 22-25, Mary, Joseph and Jesus, Eli and His Sons
 5. Obutaba Muntu Ayombayomba, 1 Bakyabazinga 12:1-16, Rehoboam
 6. Obwesigwa Mu Bufumbo, 2 Samwiri 11:1-12:14, David and Bathsheba
 7. Okuba Omuweereza, Yokaana 13:1-17, Jesus Washes the Disciples Feet
 8. Obutaba na Ndowooza ya Mirundi Ebiri, 2 Bakyabazinga 1:1-17, King Ahaziah
 9. Okufuna Okw’amazima, Ebikolwa 8:9-25, Simon the Sorcerer
 10. Okuba Omuntu Omugabi, Ebikolwa 3:1-19, Peter, John and the Crippled Man
 11. Okwefuga, Olubereberye 39:1-23, Joseph and Potiphar’s Wife
 12. Obwewombeefu, Okubala 12:1-16, Miriam, Aaron and Moses
 13. Okunhinkiira, Ebikolwa 14:8-22, Paul’s Stoning
 14. Okwikiriza, 1 Samwiri 17:4-9, 32-5, David and Goliath

EKIKETEZO 6: OBUWEREZA

Obulamu obw’omwoyo

 • 1. Okusinza, Yokaana 4:4-26, Samaritan Woman
 • 2. Omusomo Gwabaibuli, Ebikolwa 11:19-26, Lukka 24:13-32 , The Church in Antioch, The Road to Emmaus
 • 3. Okusaba, Matayo 6:5-15, Zabuli 54, The Lord’s Prayer, David’s Prayer
 • 4. Danyeri Mu Babulooni, Danyeri 1:1-20, Daniel’s Convictions

Obulamu obwabantu abakungaine

 • 5. Okugonza Abomumakago, John 19:25-27, Luke 15:11-32, Jesus on the Cross to Mary and John, The Prodigal Son
 • 6. Okugonza Baliranwabo, Luke 10:25-37, The Good Samaritan
 • 7. Okugonza Ekanisa, Acts 2:42-47; 18:1-11, The Early Church
 • 8. Kanisa Okwegaita, Acts 15:1-12; 1 Corinthians 3:1-17, Divisions in the Church
 • 9. Okusabira Okuwonezebwa, Luke 7:1-22, Jesus Heals Many

Obubulizi / Obutume 

 • 10. Okweboneraku, Yokaana 19:25-27, Peter and John before the Sanhedrin
 • 11. Okubulira, Lukka 15:11-32, Paul before King Agripa
 • 12. Okwetebwa Katonda, Lukka 10:25-37, Ebikolwa 2:42-47; 18:1-11, Jeremiah’s Call from God, Jonah going to the Ninevites
 • 13. Okubonabona Olw’enjiri, 1 Abakolinso 3:1-17, Paul’s Shipwreck
 • 14. Koleneeriyo Aikiriza, Ebikolwa 15:1-12, Lukka 7:1-22, Cornelius